RODO

Obowiązek informacyjny:

a) Klauzula zgodna z RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) – RODO – informujemy, że:

Administratorem Twoich danych jest: Fundacja Senior Design ul.Maciejewicza 11/20, 71-004 Szczecin
W każdej chwili możesz się skontaktować z nami w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail fundacja@seniordesign.pl , pod numerem telefonu 604253517
lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej

Cele i podstawy przetwarzania:
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1/ informując o wydarzeniach organizowanych przez Fundację Senior Design lub w których Fundacja Senior Design bierze udział między innymi:wernisaże, nietypowe pokazy, targi sztuki, wystawy i inne.
2/w celach badawczych, w szczególności lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
3/ oferując produkty i usługi bezpośrednie (marketing bezpośredni), w tym dobieranie ich pod kątem Twoich potrzeb, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
4/ w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży

Prawo do sprzeciwu
1.Warunki zgłoszenia sprzeciwu:
a/osoba, której dane dotyczą
b/z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją
c/ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust.tych przepisów
2/Skutki:
a/ administrator nie może przetwarzać DO
b/ wyjątek- chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
3/ Marketing bezpośredni:
a/dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim
b.skutek wniesienia sprzeciwu - danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów
4.Obowiązek informacyjny:
a/.najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą
b/wyraźne informacje o prawie sprzeciwu, jasne i odrębne od wszelkich innych informacji
5.przetwarzanie dla badań:
a/dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych , historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1
b/z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją
c/osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych
d/wyjątek - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym

Strona używa cookies Dowiedź się więcej