Statut Fundacji pod nazwą „Fundacja Senior Design”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.Fundacja pod nazwą „Fundacja Senior Design”, zwana dalej: „Fundacją” ,działa na podstawie Ustawy z dn.6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2.Fundacja została ustanowiona przez Krystynę Bobrowską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Joannę Radkiewicz w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przy ulicy Więckowskiego 2 lok.7 w dniu 05.07.2017 (Rep. A 1708/2017)

§2

1.Siedzibą Fundacji jest Szczecin.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Fundacja może powierzać zagranicznym osobom fizycznym i prawnym reprezentowanie jej interesów poza R.P.
4. Fundacja może tworzyć inne jednostki organizacyjne.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent Miasta Szczecin.

§ 4

1.Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2.Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.


Rozdział II
CELE FUNDACJI

§5

Celem Fundacji jest:
pomoc i wsparcie dla seniorów i osób niepełnosprawnych, będących artystami plastykami:
a) w ożywieniu ich działalności twórczej, rozpropagowaniu dzieł będących ich utworami
b) w poprawie jakości życia i warunków tworzenia seniorów
c) w społecznej aktywności seniorów i ich rodzin
d) w procesach i działaniach społeczno-edukacyjnych, służących reintegracji społecznej i zawodowej seniorów, wyrównywaniu szans, promocji kultury i sztuki.

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
1.Remodeling obrazów. Metamorfozy wybranych, darowanych lub nabytych dzieł sztuki, nadanie nowych form, przekształcenie ich na przedmioty użytkowe i ich sprzedaż ,udostępnianie lub darowizny, tworzenie opracowań (utworów zależnych). Dochód ze sprzedaży przeznacza się na realizację celów Fundacji.
2.Współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami artystycznymi dotyczącą wspólnego dokonywania metamorfoz jak i rozpropagowania sztuki.
3.Prowadzenie galerii sztuki i pracowni artystycznej, dostosowanych do dziennego pobytu samotnych seniorów będących artystami plastykami.
4.Organizowanie akcji użytecznych społecznie i nietypowych pokazów i wystaw.
5.Nagrania video z tworzenia dzieł i porady przez artystów i przekazanie ich na ogólnodostępne kanały społecznościowe jak i do szkółek plastycznych.
6.Prowadzenie działań mających na celu promocję, integrację i aktywizację seniorów artystów plastyków.
7. Pomoc w zakupie sprzętu specjalistycznego dla seniorów, szczególnie - artystów plastyków, chorych o różnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
8. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych w kraju i zagranicą - nieodpłatna i odpłatna z której dochód będzie przeznaczony na realizację celów Fundacji.
9.Organizowanie pomocy rzeczowej i finansowej dla zniszczonych galerii sztuk i pracowni artystycznych.
10.Organizowanie aktywności turystycznej i krajoznawczej , w tym wycieczek krajowych i zagranicznych oraz wypoczynku artysty – seniora, w kraju i zagranicą.
11.Organizacja i udział w krajowych i międzynarodowych projektach służących realizacji celów statutowych
12.Organizowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazu.
13. Współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami państwowymi , organizacjami społecznymi ,osobami fizycznymi i prawnymi , działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.
14. Działalność charytatywna, organizowanie wolontariatu i samopomocy na rzecz seniorów.

Rozdział III
ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOSCI FUNDACJI

§ 7

1. Działalność fundacji opiera się na zasadach: przejrzystości i rzetelności.
2. Fundacja prowadzi swoją działalność w formie organizacji pozarządowej mogącej prowadzić działalność gospodarczą .
3.Fundacja prowadzi swoją działalność samodzielnie, ale dla osiągnięcia swych celów Fundacja może także wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.
4. Fundacja prowadzi swoją działalność w zakresie niezbędnym dla realizacji celów, wspierając materialnie oraz niematerialnie (w szczególności organizacyjnie) seniorów i osoby niepełnosprawne, będące artystami plastykami.
5. Fundacja może zatrudniać pracowników bądź korzystać z innych form współpracy opartych na zasadach prawa cywilnego oraz korzystać z pracy wolontariuszy. Korzystać z umów najmu, dzierżawy bądź użyczenia.

Rozdział IV
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (słownie: dwa tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działania, z czego wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 1.000 zł(słownie: jeden tysiąc złotych)

§9

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z
a) darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych
b) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
c) dotacji i subwencji oraz grantów
c) odsetek bankowych od wkładów pieniężnych krajowych i zagranicznych
d) dochodów z działalności odpłatnej i działalności gospodarczej
e) innych wpływów.

§ 10

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach.
3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców i darczyńców.

4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być
przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków nie
towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny
cel statutowy.

§ 11

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji jej celów, w następującym zakresie:
90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z- Działalność obiektów kulturalnych
86.90.A –Działalność fizjoterapeutyczna.
88.99.Z– Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana
87.30.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
47.99.Z- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
31.09.Z- Produkcja pozostałych mebli
14.19.Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

43.34.Z - Malowanie i szklenie

81.21.Z -Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

74.10.Z- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
59.14.Z- Działalność związana z projekcją filmów
59.11.Z –Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Jeżeli do prowadzenia, którejś działalności potrzebne jest zezwolenie Fundacja może podjąć taką działalność po jego uzyskaniu.

§12

Zabrania się rozporządzania majątkiem Fundacji w celu:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań w stosunku do jej Fundatora, członków jej władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania go na rzecz Fundatorów, członków jej władz lub pracowników , oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania go na rzecz Fundatorów, członków jej władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4. zakupu na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej władz lub pracownicy oraz osoby bliskie.

§ 13

1.Ze swojej działalności Fundacja sporządza roczne sprawozdanie i przekazuje je właściwemu Ministrowi ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego .
2.Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
Dzień kończący pierwszy rok obrotowy Fundacji to : 31 grudzień 2017

Rozdział  V
WŁADZE FUNDACJI

§ 14

1)Władzą Fundacji jest Zarząd.

2) Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji i pełnić w nim dowolną funkcję.


§ 15

ZARZĄD FUNDACJI

1. W skład zarządu wchodzą od 1- 4 osób.
2. Zarząd powoływany jest przez Fundatora na czteroletnią kadencję.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Zarząd ze swojego grona wybiera Prezesa Zarządu.

4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji w drodze uchwały.

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
b) uchwalanie regulaminów;
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
e) powoływanie biur krajowych i zagranicznych, oraz mianowanie ich kierowników , a także ich likwidacja;
f) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu;
g) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
i) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji;
j) sporządzanie i przekazywanie odpowiednim organom sprawozdań z działalności Fundacji.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. Na posiedzeniu Zarządu każdy członek Zarządu ma jeden głos. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. O posiedzeniu Zarządu Fundacji muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

Statut niniejszy może być zmieniony przez Zarząd Fundacji w drodze uchwały powziętej bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.

§ 18

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych.

Rozdział VII
LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 19

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Fundator zawiadamia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały .
4. Środki finansowe i majątek pozostały po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji zostanie przekazany instytucjom-wskazanym przez Fundatora - których działalność jest podobna z celem Fundacji.


Szczecin 1.09.2017

 

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej